术语策略

发布策略

康托范弗兰克守望

FrankWatching组织Een onafchelijk跨媒体平台ien hetals onze taak omzo goedmogelijka

富兰克观察公共媒体materittlijnenomDeze rittlijnen富余amanierwaaropdeaticlen wordengeschreven,Waarop wecomunicerenendemanierwaarop下流最优ijnentehodenMocht Je desondankstegenLaat热量dan weten通过dit编译器.

Kwalitet范德内容

Bij FrankWatching内容百分百gaanvorkwaliteitenstaanvooribben invloedOp de reductele内容置入网站socialkanalen wordtgepubliceFrankWatchst geen PersberHiervoor嵌入电流商务通道.

auturs van FrankWatchingscrijven onderhunegennaamedlenhunkenisen专门知识,Zonderpromotitete makenvoorhunbrijfden

弗朗克Watchbenvloedt demeningenfe VandeursenvragthennoithunounlijkemeningaUiteraard wordt ongeapest taalgebruik,zwartmaken,briedietbrigen/beledigen

autursshrijvenhunarikelenaltidopvrijwillige基础iendelijkevermelding

Promities业务d网站

ijvoorbeldop de主页gaan deze overgerelateerde编程/diensten van FrankwatchingDezeproties zijn业务基础

s het Gaat om门dernepromties,danzjn死teherkenenaanadvFrankWatchditisbol.comen管理boek.nl)

罗尔范改编

werken相遇 voornamelijk广度,自闭症死 loyaalshrijvenvoorFrankWatchingExciteteam van FrankWatchingevor de contregieen-

edactie弗兰克观察

statistikele

ieder Artikelstaeogje meteencifferDeze评分为gebasedophoevaakeenartikel wordtgependenhierbijhanteren wehte verte

Huisregels电动自闭

Van FrankWatchinghanter wededestaandehuisregels

 • Auteursbereidenhunakilenzovolledig megalijkvoorenbiedeneeidredactie inplanengebert门编辑Waarbij ernatuurlijkziveel megalijk重写Gehouden与deWensenvandeeurs相遇
 • iet toegestaanomzordingedlijkebronverwijzingtikeleiverlingenmoeteedelijkebronvermeldingzijn
 • atikelenmageen ongeosttaalgebruikenmeenollijkebledingenvoorkomen
 • egestean promotiete markenvoeenbrijf,produceenen/denstenartikelen megenooknietebruikt wordenvoer链路
 • uteurszichnit晚端belenmtescrijven
 • iermeee
 • derneelitelikk网站使用mejknqtime
 • Als aeurs Langer dan3madennietscrijvenkan hateursccountO
 • auturs Gaanbijpublicatie van Artikelakkord met de Policy & Policy Van FrankWatching

欧特尔Worden

WilJE-zelfsnaditAlles-scrijven演唱机pakdan网门en模拟JEANALSOEUR脱机

社区策略

Op FrankWatching tref Je Mensen见dezelfde插监死神datmaakt导电ieen Insanteenlekeontespleknetalbij实生gragsregelshoudHierorde vind jedavoor社区策略会议,

上天最优ijnentetoetsenMocht Je desondankstegenmldhitsdanzeker.

开工休重金相遇

实现者JedatachteriDustoon尊重del Anderen,Zoals Jezelfgrag behandeldietieken反馈gevenmag,maar探测器niemandtekwetsen

iedereenhefthzelfdeObleidersniveauesduesbelfd wanneeriemandefakt-hetnue拼法outeeiets对tezegen

二叉Reageer`专题'

上题Jouw反射zjnvoor脚跟wifeleen waarderenhetgenjeworgWeldje响应szeelmogelijk题目blijvenkanieendeelnemen,alsje1-opgesprekken wil

威尔JeerUnitwijdeneenderwer联系人Ob met de Redectie.威尔JEJOUKENSEEODERWERPDERENEMeld Jedana.

3级微信

FrankWatchee社区Vanenvoer专业人员,diekenwiendenigennaam平台

JekuntO FrankWatchinggueiemanders折叠ditbeeldDergelijke反射词带Meteenverjder

or reageren Op FrankWatchejeshetwareje访问ekaartjeaf实现者Je Dat Je wordt beordeldopdekwaliteitvandwatjescrijftLees Je响应darom网网门 vordat Jeop deverzendknopdEnmaatste响应器verwijderen wenitmeer, indiengewentkunen

4级Houhet网治

假设使用staanmensensslijnrechtegenovereVoor Jezelfopkomenmag,maarpriejen,bze反应ehebruikvanscraftworden, wordenO FrankWatchnitgewardeerd直接verwijderd

赫特见elkaar oneenszijn初级,hatmakt de讨论ievendig,maarwederzijds尊重eenSchuttingtaal,scraftpartijenenprierijen wordenO FrankWatchnitgewardeerd直接verwijderd尊重者dat er meerderemengenkunenzijn

复用词dzjn omfeernegateftebenloeden wordenverwijderdOok Ongest taalgebruik,explicet seksue

makjedateege热电量达米亚网serveef ingrijpen

5级utursrecht和persollijkegevens

hitkopierenvantekstenen/atikelenzorderbronvermeldinggeeburtvaak,maar in strijd普龙肯相遇 和人verenstelniemandopjsen wordtO FrankWatchingooknitgeependatgeldt电磁存储器i

6级spam incommerciële Boudschapenzijnniettoegestaan

ongepaste-discussiesRecties死校软件病毒系统、budscapentiecragnes、commerciëlebosapen、macmamailings、Wachtuordphishing

Voor链路搭建BovendienheefttugennuteDatzelfde geldtvoor回音dedzjnterpromotievanigenddd

说英语点击这里.

FrankWatching B.V.,gevestigdaanAtomweg1,3542AA乌得勒支市

jourgrijkenzorgenervoordd分层隐私lichten we grag toeHeb Je Hier vragenJekunt通过gdpr@frankWatching.com

Persoonsgevens死 FrankWatchingverwerkt

en/omdatja dezeevenszelfa

everken wijmjkfhanchelijk

Sitebezoek和reageren博客

Je浏览器打印大字omjecie-voorkeuren执行tekunenslaanRegeer Jeeeeen Artikel,dan vragen we avullendomjeeemaildresenna

akop/fnameObleides

Naam,e-mailadres,telefonnumer,Organisatien wordengestrekerkkan与deelnemer联系人Adres-enegevens wordenverwerktoverige verstrektegevensgebruiken wijDeelnersienopgenomen exklantenbestandvan FrankWatching

ankoop事件告示

Naam,e-mailadres,teleonnumer,Organisatien functie wordeneedezekunenemalig联系人见deelnemeradres-enevens worden verwerkt ins facturatiesysteemoverige verstrektegevensgebruikenwiDeelnersienopgenomen exklantenbestandvan FrankWatching

白纸下载电子免费网络研讨会

evraagde gevens inhitavragforliergeven德维德接头jenemenegevensgruiken we,tenzijnadrukkelik

阻塞编程项目 推广性 下载e内容

Naam电子邮箱ecladresetefonnumervandezenderGebruikenNaam,e-mailadres intelefonnumervor事件adres-enegevens wordenverktoverige verstrektegevensgebruikenwi

izonderee/gevoligesposgevens死

onze网站en/densverleningheftegevensteverzemelen网站jangerzijndan16ja昆农Echternit控制bizekersuderdan16zjnijnbjde在线活动bititenvanhuncleen,omzo tevoorkomendategevenss Je denkt witzorde死前通过gdpr@frankwatching.com、danverwijderenwi

Metwelkdverwerkt弗兰克观察onsgevens

verwerkenwordegevensvoordevorendedoelen:

 • Om Je inschrijvingen/ebliing af handelennadatjeeen
 • Om Je Tekunen电子邮箱ditnodi
 • Omdenstendente插件死jehebtagen
 • Om Je Te前台iervoorkjealtijdfmelden通过een链接e
 • iewsbrieven寄送teverzen
 • Omeen账号Voor Jeaante makennadatJezelfgeregistre
 • Om on abod betera

Geautomatiseerde besluitvorming

FrankWatchneemtbeliten基础 Van Geopatimeerde Verwerkingen(algripse)死

欧朗法兰观察evensbwaart

Nadat Jeen编译自denstbijUiteraardkunjehiervoorafmeldene Jeeaan onslezersonderzek,dan slaan we de门 jou achterlatenpersoonsgeevens3jadewaarterminjen vangevens系fhanchelijkvanht weel warvoorweegevensebengeregenverzeldenstemingvoorgevensverkeHeb Jehiervragen

Delen Vansongevens门 FrankWatching见德登

een事件wettelijke动词gevlen verstrekken wij joupsgeevens a derden,marditdoenwijeen遇上jewnadrukkelijke toesteminghiervoor

eenzerkersoverenkomstomeenzelfdenivewijblijvenveran2ORDELIKvoordezeverwerkingen

流水者

wijmacruik vande vorgende插件serpsverergevensFrankwatching:Act-Once-GeetSiteControl、Google、Hotjar、Swoogo、Moneybird、Sentia、Trengo、WebinarGeek、Wisepops、ZapierenZoomMetelk范德兹拉加西尔斯eenvererkersovereenkomst

教官

ieder Van在线训练员解析 wevererkersoverenkomsten megevens

逆序转换器

Als Je Gebruik Maakt van de免费产品白纸ebooken/webBijdeelnameaenvanse事件kunenjegevensgeeemmarig联系人wejzen Jehieralti

Google分析

FrankWatcheecievan谷歌解析技术ezedenst aantalenbizekersi谷歌Wettelijkverplicht wordenomInformieandentegevenendeze命名googleteverwerkenFrankWatchhefthiergeen invloed作业FrankWatchegoogle toestminggeven分析信息tegruiken

数据死Googleverzamelt, wordenzeelmelikgeanimiseerdenogeslagen操作服务器deVerenigdeStaternJe-Adres wordnnadrukkelijkGooglegebruikteen标准契约条款Met dece standaardcontracten van Europese Commissiekdoorgifte vanpersongevensbiten de Europese Uniceplatsvene,Opvoorwaardedeersprake

社交媒体

FrankWatchheeft按钮ompginastekunen推介迪兹按钮编解码范德兹社会网列enzorgenFrankWatchheftdaeen注入操作ifevensdoen死於dezecie wordenverkt

deziveel megalikGeanomierde数据字式Twitter,face in LinkedInverzameldenopgeslagen操作服务器deVerenigdeStaternDezesocialewekengebruiken标准契约条款Met dece standaardcontracten van Europese Commissiekdoorgifte vanpersongevensbiten de Europese Uniceplatsvene,Opvoorwaardedeersprake

Act-On

FrankWatchmaaktgebruikvanegevens死校De数据死讯binnen Act-On bewarenzinOpgeslagenEuropese服务器死讯

wij Hebben见Act-On Dene数据verwerkingsovereenkomstgesloten死geberdMet dece standaardcontracten van Europese Commissiekdoorgifte vanpersongevensbiten de Europese Uniceplatsvene,Opvoorwaardedeersprake

indiennodzakelijk语言服务-en支持dewerkersvanwijechter toteen最小 enkelnodzake信息化inzage范数据valtderds

缩放

ebialde inlaatsteversie VanZoom字插播Enkelen教程,curistenen队Van FrankWatchinghebben通过eenwach2ordtoeg范德比耶孔斯腾gevens,cols de chasedenis,obenietopgeslagenexdataverkeervoorddiMetZome标准契约条款

grip语言

FrankWatch事件maaktgebruik范德事件软件Gripenendeze软件 wordenpersoonsgevensverwerktengebruikttijdens高速egeslagenbinende数据库vanGripenbinendeEuropeseuneVerder houdt de软件vschillendestatistiikenbij死Deze数据bikikenwigenime

Gegevens inzi

JehbthETomesgevenstezien,teverwijderencrigerenegevensverkingdatbektjebj

Jekunteenverzektozage、crie、verwijdering、vesogevens

Omer Zekervan tezijndhtverzektomaak in dezekipiechepasfoto,MRZ(机器可读区,destrook见numers onderaanhetport),NummervanhitsbewijsenBurgerservicenumerzwartitscherming范捷隐私orierlijkbinnenWeken

ijzen dat Je de megalikheid hebtem klacht intedenbij de Nationale toe

欧富兰克观察sponsegevensbiveligt

enmen de becherming van jowgeveneseennemendemaatregelenom错误bruik,veries,ijjjzingen van misbruik,Neemdan通过gdpr@frankWatching.com联系

ibbendemaatregelen基因组

 • servers inaparaten verkerszigerust相遇acluebligingsware,sealseen病毒扫描器
 • jewgevenseen通过beligde互联网绑定dun JeZiena deadresbalk'as'enhit挂起
 • Toegangtooscevensbeligd二因子认证
 • tegangtooscevens vanafpotiea
 • 范富兰克望死 eganghebentosgevenszijn在hetzorgvuldigomga
 • DKIM in SPFzijardendwigentevoorkomendettu

曲奇,边际jkbarkeken死 FrankWatchgebruikt

Eencookiee kleintekstbestanddbijheteGebruiken4软曲奇

十度nodzakecle满足eenpuur技术函数性Dezezordendat网站NararaborenwerktDaarnaastzijnerstatistiek-cookiesGeanomiseer gevensverzameleivererdersplatsenOpFrankWatching推介空格内容s wordtzulke内容ewebeacon像素geplatst死Verzekerenjatdeze像素noit私隐EVELEGEEVoorkeur-cookieshelten Jouw vookeursinstellen托特槽板块marketing-cookies死约乌冲浪bjhoudenOok cookiesuit嵌入内容afkomstigvan社交媒体网站alsbijvoorbeld脸书LinkedIn

Cookies wordist om inchtte Verkrijgen

Hebben de Google分析-cookies隐私delijk ingestelDatBetkentdat

 • eenverkersovereenkomst见谷歌hebengel
 • 谷歌eengemaskeerdeIPadresenge
 • verdergeneevensdele

ijjewebizekaan网站hebbenwijealgenformeJekunt Jeook afmeldencookie染色体,互联网探索者,firefox搜捕)

Daarnaastkun Je信息死神通过distlelingen vanje浏览器verwijderenjedececookiejusujectkandardorgebeurendeving范德网站tegenvalt

Hironder vind Jeenoverzicht所有cookie死O FrankWatching wordengebruikt

ijzingen高速隐私-enciebe

iet ondenkbaards隐私-enciebelede Nabije toekomst wordtuitgebreidgdijzigingenZijn门前as deze wijzigingener ingrijpend vanzjn,zullen weervoorzorgendzeopedelijkeenopvallendegmaniergecomunceerdwordenVersie 2.4-septe

免责声明

FrankWatching用Nit Veranordelijk wortblogsplats-ijvoorbelde-en-en-enirecities zjn desponlijke mening van descrijveren反射d

kannietverelik wordengeudenvortplatsen

Frank watchingbiedtzorgvuldiebijhtvervaardigen,serentlenenverspridenvaninformatie,maarkanop geenenemanier instaanvoordejuisidvleigheidhiervanFrank watch aanvaardt danookenenkeleverikheidvoordeonieme回文,beldomaeurbrokenbrijven innegatiefdaglichttestellen, wordenzorde讨论verwijderd

FrankWatchbevat连接Nararandre网站wijzijnanprakelikvoor隐私praktijkennechde

创用CC

创用CC BY-NC4.

FrankWatchmaaktgebruik范德创用CC BY-NC4.Ditbekent dat Jeen werkbit-commercielgeruikmagkkk赫尔文德捷微信过licentie.

Algemenevoorwaarden和Klachten程序

Review-voorwaarden

FrankWatchingzijnbeldoms,maarook vakgenoteneneneWil Jeeen评审shrijven达顿维京Hebben网络e五角镜.

gedragscode

wijzijnaangeslotenbijenNRTO